Obowiązek informacyjny „OPTIONS” Nigel Paul Bailey Zgodnie z art. 12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) przekazuję niezbędne informacje w tym zakresie.   Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych? Administratorem Państwa danych jest firma „OPTIONS” Nigel Paul Bailey z siedzibą 15-352 Białystok, ul. Wiejska 74A/34, NIP 5422879856, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, dalej zwana Administratorem.    Jakie są cele i podstawy prawne przetwarzania danych? Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przeze mnie w celu: realizacji zawartych umów współpracy, realizacji jednostkowych zleceń (zamówień) na usługi, świadczenia usług szkoleniowych oraz innych związanych z przedmiotem działalności mojej firmy, nawiązania lub zachowania relacji biznesowych pomiędzy Panią/Panem a moją firmą, prowadzenia marketingu bezpośredniego moich usług, wykonywania obowiązków wynikających wprost z obowiązujących przepisów prawa, prowadzenia dokumentacji rachunkowej i podatkowej, archiwizacyjnym. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane: na podstawie odrębnej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest ta osoba, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.   Odbiorcy danych Pani/Pana dane mogą być przekazywane następującym kategoriom podmiotów: firmom obsługującym system informatyczny (hostingodawca), operator płatności albo inny podmiot, z którym współpracujemy w celu należytego świadczenia usług (gdzie powierzenie danych osobowych następuje zawsze na podstawie pisemnej umowy powierzenia danych) oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddane profilowaniu.   Okres przechowywania danych Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do: zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi, wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (wynikającego np. z przepisów podatkowych lub rachunkowych). Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.   Jakie są Państwa prawa w stosunku do danych? Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, uzupełniania (aktualizowania) danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych oraz usunięcia danych. Uzupełnienie, uaktualnienie i sprostowanie danych jest możliwe w przypadku, gdy dane są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.   Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (mają Państwo prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej cofnięciem).   Wyżej wymienione prawa można zrealizować poprzez kontakt ze mną pod adresem poczty elektronicznej , pod numerem telefonu: +48 506 110 016  lub listownie na adres: „OPTIONS” Nigel Paul Bailey, ul. Wiejska 74A/34, 15-352 Białystok.   Firma „OPTIONS” Nigel Paul Bailey jako administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki ochrony fizycznej, technicznej i organizacyjnej Państwa danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.   Z poważaniem Nigel Paul Bailey